Chernigov, Ukraine

28 November, 2004

Chernigiv1 Chernigiv2 Chernigiv3 Chernigiv4 Chernigiv5 Chernigiv6

Photographs by Oleh Zadoretskyy


Back to Ukraine Election 2004 Photographs