Kiev, Ukraine

24 November, 2004

malyavka01 malyavka02 malyavka03 malyavka04 malyavka05 malyavka06 malyavka07
malyavka08 malyavka09 malyavka10 malyavka11 malyavka12    

Photographs by maliavka


Back to Ukraine Election 2004 Photographs